blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Berlikum
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins

Er zijn accountants gevonden in Berlikum Accountants

Lijofema Holding B.V.
De Keats 21
9041EX  BERLIKUM
0518-462376

Administratiekantoren
Er zijn geen administratiekantoren gevonden
Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden
Antiekwinkels
Er zijn geen antiekwinkels gevonden
Apotheken
Er zijn geen apotheken gevonden
Architectenbureaus
Er zijn geen architectenbureaus gevonden

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Berlikum Assurantietussenpersonen

Snijder AssurantiŽn
De Boppe 8
9041EZ  BERLIKUM
0518-461769

Er zijn automatiseringsbureaus gevonden in Berlikum Automatiseringsbureaus

Freez.it
Buorren 87
9041AZ  BERLIKUM

Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Berlikum Autoreparateurs

Rinsma Berlikum
Bitgumerdijk 26
9041CE  BERLIKUM
0518-461337

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden
Banken
Er zijn geen banken gevonden

Er zijn basisscholen gevonden in Berlikum Basisscholen

Lyts Libben Openbare School
K J van den Akkerstr 2
9041CT  BERLIKUM
0518-461736

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden
Binnenhuisarchitecten
Er zijn geen binnenhuisarchitecten gevonden
Binnenvaart
Er zijn geen binnenvaart gevonden

Er zijn bloemisten gevonden in Berlikum Bloemisten

Bloem & Cadeaushop Florido
Singel 5
9041CA  BERLIKUM
0518-840340

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden
Bouwmarkten
Er zijn geen bouwmarkten gevonden
Bouwspecialisten
Er zijn geen bouwspecialisten gevonden
Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Berlikum Cafes

Wels- Snacks en Plateservice
Buorren 44
9041BB  BERLIKUM
0518-461575

Er zijn cateraars gevonden in Berlikum Cateraars

Dik Scholten Cateringservice
Kersehof 9
9041GC  BERLIKUM
0518-462505

Er zijn computerwinkels gevonden in Berlikum Computerwinkels

E-Comp.
Kleasterdijk 17
9041VH  BERLIKUM
0518-403924

Cv-installateurs
Er zijn geen cv-installateurs gevonden

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Berlikum Dakdekkers-dakconstructeurs

RS
Kwekerijleane 22
9041ER  BERLIKUM
0518-461720

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden
Dierenwinkels
Er zijn geen dierenwinkels gevonden

Er zijn discos gevonden in Berlikum Discos

Hof van Holland The Dancefactory B.V.
Hemmemaplein 10
9041BZ  BERLIKUM
0518-461773

Drankwinkels
Er zijn geen drankwinkels gevonden
Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Berlikum Economisch-adviesbureaus

Hidde Visser Adviesbur. voor Commerc. Dienstverlening
Bildtdijk 36
9041CC  BERLIKUM
0518-461990

Fietswinkels
Er zijn geen fietswinkels gevonden
Fitnesscentra
Er zijn geen fitnesscentra gevonden

Er zijn fotografen gevonden in Berlikum Fotografen

Tiede T. Fotografie
Buorren 97
9041AZ  BERLIKUM
0518-462566

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden
Glazenwassers
Er zijn geen glazenwassers gevonden

Er zijn goederenvervoer gevonden in Berlikum Goederenvervoer

S&P Transport
Nijebuorren 18
9041CN  BERLIKUM
0518-461741

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden
Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden
Horloge-reparateurs
Er zijn geen horloge-reparateurs gevonden
Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Berlikum Hoveniersbedrijven

Tuinen Tuinservice
Hemmemawei 2
9041CD  BERLIKUM
0518-462667

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Berlikum Interieurbouwers

Scholtus Project Service
It Skil 9
9041BW  BERLIKUM
0518-461112

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden
Jachthavens
Er zijn geen jachthavens gevonden
Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden
Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden
Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden

Er zijn kinderopvang gevonden in Berlikum Kinderopvang

Duizendpoot h.o.d.n. Franch & Free
Twibak 14
9041ES  BERLIKUM
0518-462238

Klusbedrijven
Er zijn geen klusbedrijven gevonden
Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden

Er zijn kunstwinkels gevonden in Berlikum Kunstwinkels

Gaya Indonesia
Hofsleane 64-1
9041AT  BERLIKUM
0518-491760

Er zijn lasbedrijven gevonden in Berlikum Lasbedrijven

Techniservice Tijsma
It Koartlan 5
9041VB  BERLIKUM
0518-461648

Er zijn loodgieters gevonden in Berlikum Loodgieters

Wetting en Zonen
Buorren 86-90
9041BD  BERLIKUM
0518-461265

Makelaars
Er zijn geen makelaars gevonden
Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden
Metselaars
Er zijn geen metselaars gevonden
Meubelmakers
Er zijn geen meubelmakers gevonden
Meubelstoffeerders
Er zijn geen meubelstoffeerders gevonden

Er zijn meubelzaken gevonden in Berlikum Meubelzaken

Blue Zero
Kleaster Anjum 35
9041VE  BERLIKUM
0517-269320

Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden

Er zijn notarissen gevonden in Berlikum Notarissen

Kantoor Notaris mr. Tj.J. Koelmans
Hemmemawei 1
9041CD  BERLIKUM
0518-461975

Opinieonderzoekers
Er zijn geen opinieonderzoekers gevonden
Opticiens
Er zijn geen opticiens gevonden

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Berlikum Organisatie-adviesbureaus

Jawis Training & Advies
Hofsleane 76
9041AT  BERLIKUM
0518-462021

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden
Participatiemaatschappijen
Er zijn geen participatiemaatschappijen gevonden
Passagiersvaart-veerdiensten
Er zijn geen passagiersvaart-veerdiensten gevonden
Pensions
Er zijn geen pensions gevonden
Postorderbedrijven
Er zijn geen postorderbedrijven gevonden

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Berlikum Projectontwikkelaars

Loft Ruimtelijke Ontwikkeling B.V.
Kleasterdijk 12
9041VG  BERLIKUM
0518-462334

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden
Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden
Registeraccountants
Er zijn geen registeraccountants gevonden
Reisbemiddelaars
Er zijn geen reisbemiddelaars gevonden
Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden
Religieuze-organisaties
Er zijn geen religieuze-organisaties gevonden
Rijscholen
Er zijn geen rijscholen gevonden
Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Berlikum Schilders

Boer Schilderspecialisten
It Koartlan 8
9041VB  BERLIKUM
0518-461817

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Berlikum Schoonmaakbedrijven

Tendens
De Seize 10A
9041VC  BERLIKUM
0518-462489

Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Berlikum Sociaal-cultureel-werk

Berlikumer Belangen
Kleasterdijk 3
9041VH  BERLIKUM

Software-consultants
Er zijn geen software-consultants gevonden

Er zijn software-producenten gevonden in Berlikum Software-producenten

Argo Engineering & Consultancy B.V.
Kleasterdijk 10
9041VG  BERLIKUM
0518-461034

Speciaal-basisonderwijs
Er zijn geen speciaal-basisonderwijs gevonden
Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Berlikum Stedebouwkundig-adviesbureaus

Sinnema Overheidsadvies B.V.
Kleasterdijk 12
9041VG  BERLIKUM
0518462334

Er zijn stratenmakers gevonden in Berlikum Stratenmakers

R&W Bestratingen
Sportleane 16
9041ED  BERLIKUM
0518-462585

Stukadoren
Er zijn geen stukadoren gevonden
Tabakswinkels
Er zijn geen tabakswinkels gevonden
Tandartsen
Er zijn geen tandartsen gevonden
Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden
Taxibedrijven
Er zijn geen taxibedrijven gevonden
Tegelzetters
Er zijn geen tegelzetters gevonden
Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden
Thuiszorg
Er zijn geen thuiszorg gevonden

Er zijn timmermannen gevonden in Berlikum Timmermannen

Kastelijn
Tichelersdyk 8-10
9041EP  BERLIKUM
0518-461977

Er zijn transporteurs gevonden in Berlikum Transporteurs

Stet Castricum
Jetskereed 1
9041VJ  BERLIKUM
0251-250104

Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden
Uitleenbedrijven
Er zijn geen uitleenbedrijven gevonden

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Berlikum Uitvaartverzorgers

Uitvaartvereniging De Laatste Eer
Krusstrjitte 2
9041BV  BERLIKUM

Er zijn uitzendbureaus gevonden in Berlikum Uitzendbureaus

Uitzendorganisatie AB Service Frysl‚n B.V.
Hofsleane 57
9041AM  BERLIKUM
0518-409340

Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden
Vertalers
Er zijn geen vertalers gevonden
Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden
Viswinkels
Er zijn geen viswinkels gevonden
Vloerleggers
Er zijn geen vloerleggers gevonden

Er zijn webdesigners gevonden in Berlikum Webdesigners

Ellťrie Webdesign
Beiehof 10
9041GG  BERLIKUM
0518-461458

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden
Woningbouwverenigingen
Er zijn geen woningbouwverenigingen gevonden
Woningstoffeerderijen
Er zijn geen woningstoffeerderijen gevonden
Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid